• HYPER CONVERGED
    INFRASTRUCTURE

    Ready for any application.

     เป็นเทคโนโลยีในการจัดสรรพื้นที่การใช้งานด้านการประมวลผล (CPU) และการจัดเก็บข้อมูล (Storage) เพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิดศักยภาพสูงสุด คุ้มค่าที่สุด ทั้งนี้การออกแบบระบบให้เป็น Hyper Converged จะช่วยลดประงบมาณการลงทุน ลดความต้องการ CPU และฮาร์ดดิกส์ เนื่องจากระบบสามารถจัดสรรให้ใช้งานร่วมกันหรือแชร์ทรัพยากรกันได้ จึงไม่จำเป็นต้องมีเซิร์ฟเวอร์ที่มีจำนวน CPU ของแต่ละประเภทงานให้ครบถ้วน หากแต่ระบบจากดึงทรัพยากรส่วนที่เหลือใช้จากระบบงานอื่นมาใช้งาน กล่าวโดยสรุปคือ Hyper Converged มีหลักการทำงานลักษณะเดียวกันกับ Cloud

นอกจากจะต้องการเซิร์ฟเวอร์ในปริมาณที่น้อยกว่าระบบเดิมๆ ที่ไม่สามารถแชร์การใช้งานได้แล้ว Hyper Converged ยังช่วยให้ไม่เกิดค่าไฟฟ้าจากเซิร์ฟเวอร์ที่จะต้องเพิ่มขึ้นใหม่อีกด้วย รวมทั้งในกรณีที่ต้องขยายระบบก็สามารถขอยืมทรัพยากรจากส่วนงานอื่นมาใช้ชั่วคราวระหว่างขึ้นระบบใหม่

กรณีศึกษาจากหลายแห่งพบว่า Hyper Converged Infrastructure ช่วยเพิ่มศักยภาพการทำงานของระบบ ดังนี้

  1. Lower Cost:  ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน หรือ CaPex และการดำเนินงาน หรือ OpEx ลงถึง 60%
  2. Small Footprint: ลดค่าไฟ และลดพื้นที่การใช้งานในห้องศูนย์ข้อมูลลงถึง 90%
  3. Limitless Scalability: มีความสามารถในการขยาย หรือเพิ่มเติมระบบได้อย่างไร้ขีดจำกัด อีกทั้งยังทำให้ระบบมีเสถียรภาพมากขึ้น
  4. Fastest Time-to-Value: จัดการระบบได้รวดเร็วกว่าถึง 8 เท่า นับว่าคุ้มค่าด้านเวลาอย่างมาก
  5. Time for IT Innovation: ลดภาระงานทางด้านไอที เพื่อมอบความสำคัญให้กับการพัฒนานวัตกรรมควบคู่กับธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น

*ข้อมูลจาก NUTANIX

© Copyright 2018 Prime Solution and Services Co.,Ltd. All Right Reserved.