• SERVERS
    REFRESH AGING SERVERS

    Simplify your server infrastructure.

     ทำหน้าที่ประมวลผล ซึ่งจะถูกเรียกใช้งานด้านต่างๆ ทั้งบัญชีการเงิน ระบบอีเมล์ การขายการตลาดและลูกค้า ฯลฯ ในโครงสร้างของ Data Center เซิร์ฟเวอร์หรือหน่วยประมวลผลจะต้องให้บริการได้อย่างรวดเร็ว มีความสามารถในการรองรับงานต่างๆ ได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการ

ปัจจุบันสามารถออกแบบให้เซิร์ฟเวอร์ถูกใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยทางเลือก Server Virtualization ที่ระบบจะแชร์ทรัพยากรส่วนที่ไม่ได้ใช้งาน ไปทำการประมวลผลให้กับภารกิจอื่นๆ ที่มีความต้องการใช้งานอยู่ในขณะนั้น แม้จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ของงานอื่นก็ตาม Server Virtualization ทำให้องค์กรใช้งานเซิร์ฟเวอร์ได้คุ้มค่า และสามารถลดงบประมาณในการซื้อเซิร์ฟเวอร์ลงได้พอสมควร

© Copyright 2018 Prime Solution and Services Co.,Ltd. All Right Reserved.