• SYSTEM MANAGEMENT

    Solutions that matter for your organization

     เป็นการบริหารจัดการระบบ ซึ่งจะทำหน้าที่ตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์และแอพพลิเคชันที่มีอยู่ในระบบทั้งหมด หากพบปัญหา หรือเหตุการณ์ที่ผิดปกติ ระบบจะทำการแจ้งเตือนไปยังฝ่ายไอทีที่รับผิดชอบในทันที รวมทั้งจะวิเคราะห์ปัญหา ตรวจสอบว่าเกิดขึ้น ณ จุดใด

System Management ช่วยลดภาระเจ้าหน้าที่ฝ่ายไอที ช่วยให้แก้ปัญหาได้รวดเร็ว ลดความผิดพลาดจากการค้นหาปัญหาด้วยตนเองซึ่งอาจจะต้องใช้ประสบการณ์ โดยความฉลาดของ System Management ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานของฝ่ายไอทีให้สามารถแก้ปัญหาได้ก่อนเกิดไม่ต้องรอให้ยูเซอร์แจ้ง หรือหากเกิดแล้วก็สามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

ปัจจุบัน System Management ยังมีความสามารถในการตรวจสอบระบบภายนอกอย่าง Cloud ได้ด้วย จึงช่วยให้การแก้ไขปัญหาง่ายดาย และรวดเร็วกว่าเดิม รวมทั้งรู้เหตุที่แน่ชัดผ่านการเข้าไปตรวจสอบระบบด้วยเครื่องมือของ System Management นั่นเอง

© Copyright 2018 Prime Solution and Services Co.,Ltd. All Right Reserved.