• ROUTERS
    BRING STRONG SECURITY SERVICES

    A digital-ready network foundation that is simple, automated, intelligent, and secure

    เคยสังเกตกันบ้างมั้ยว่า ทำไมบางครั้งถึงต้องมีการสัญจรหลากหลายรูปแบบ เช่นถนน เครื่องบิน รถไฟหรือเรือ หรือมีเส้นทางการจราจรทางเลือกที่มากกว่าการใช้ถนนแบบเดิมๆ นั่นก็เพราะว่าเพื่อจะได้เป็นทางเลือกหรือมีช่องทางสำหรับให้รถยนต์หรือยานพาหนะได้สัญจรนำส่งสิ่งของหรือบรรทุกผู้คนให้ไปไหนมาไหนได้สะดวกนั่นเอง

หากเปรียบเส้นทางเหล่านี้ในระบบเครือข่าย ก็สามารถแทนข้อมูลเป็นรถยนต์หรือยานพาหนะอื่นเป็นข้อมูล Router ถือเป็นถนนที่รองรับการสัญจรของข้อมูลเหล่านี้ และคอยกำหนดช่องทางให้กับการเดินทางได้อย่างสะดวกและรวดเร็วที่สุด

ในอดีตที่ผ่ามา Router รับหน้าที่ในการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายต่อเครือข่ายเท่านั้น แต่ไม่สามารถลงลึกไปในการกำหนดรูปแบบการเชื่อมต่อหรือรายละเอียดของเครือข่ายแต่ละชนิด และไม่สามารถแยกข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ออกจากกันได้ จึงทำให้การสื่อสารเกิดความล่าช้าขึ้นได้ในบางครั้ง เพราะทำงานไม่สัมพันธ์กับพื้นที่หรือสภาพแวดล้อมในเครือข่ายบริเวณนั้นๆ ซึ่งอาจมีการใช้งานข้อมูลจำนวนมหาศาลและต่อเนื่อง ยิ่งหากเป็นโครงข่ายขนาดใหญ่ด้วยแล้ว การเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายด้วยกัน จำเป็นต้องมีประสิทธิภาพที่สูงและต้องใช้งานได้ตลอดเวลา หากมีการจัดการ Router ได้ไม่ดีพอ ก็ไม่อาจรองรับการใช้งานได้หรือเกิดปัญหาในการส่งสัญญาณข้อมูล ส่งข้อมูลล่าช้าหรือติดขัด

ในที่นี้ขอยกตัวอย่าง เช่น ในโครงข่ายบางพื้นที่มีการใช้ข้อมูลเป็นจำนวนมาก จนทำให้ช่องทางเกิดความติดขัดหรือกรณีที่เกิดชำรุดเสียหายจากภัยธรรมชาติ Router จะทำหน้าที่ในการจัดหาช่องทางที่เหมาะสมและรวดเร็ว เพื่อให้เครือข่ายอื่นๆ สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ตามปกติ และด้วยเทคโนโลยีของ Router ในปัจจุบัน ที่มาพร้อมความสามารถในการจัดสรรช่องทางการจราจรของข้อมูลระหว่างเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถกำหนดช่องทางให้เป็นไปตามที่ต้องการได้ จึงทำให้การสื่อสารสำหรับข้อมูลระหว่างเครือข่ายเป็นไปอย่างรวดเร็วและเหมาะสม

Prime Solution ให้บริการด้านการออกแบบเส้นทางการติดต่อข้อมูลเครือข่ายระดับประเทศ ด้วยการให้คำปรึกษาและออกแบบระบบ Router สำหรับ Infrastructure ขนาดใหญ่ ด้วยความเชี่ยวชาญในการจัดวาง Router ที่มีความเหมาะสมและให้ความเร็วในการสื่อสารสำหรับการเชื่อมต่อในแต่ละโครงข่ายได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านภาพ เสียงหรืออื่นๆ ด้วยการจัดการเครือข่ายส่วนกลาง ให้ข้อมูลแต่ละชนิดสามารถเดินทางถึงกันได้หมดและรวดเร็ว พร้อมการออกแบบเส้นทางสำรอง ให้ข้อมูลของแต่ละเครือข่าย สามารถเชื่อมต่อกันได้ แม้เกิดปัญหาในช่องทางส่งข้อมูลหลักก็ตาม

นอกจากนี้ยังรวมถึงการบริหารจัดการช่องทางการสื่อสาร ให้เหมาะสมกับอุปกรณ์เดิมที่มีอยู่หรือปรับปรุงด้วยการเพิ่มอุปกรณ์ใหม่ตามความเหมาะสมในพื้นที่ให้บริการ และวางเครือข่าย ให้สามารถรองรับข้อมูลทุกชนิด ในปริมาณมหาศาลในเส้นทางที่หลากหลาย เพิ่มความมั่นใจด้วยการจัดสรรช่องทางการเชื่อมต่อข้อมูลที่ครบถ้วน และมีความเร็วเหมาะสมกับข้อมูล โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากจนเกินไป

ในกรณีที่มีกลุ่มผู้ใช้เพิ่มมากขึ้นและมีความต้องการใช้ข้อมูลสูงขึ้น ก็สามารถปรับเพิ่มหรือขยายช่องทางข้อมูลให้รองรับการขยายตัว รวมถึงตั้งค่าช่องทางข้อมูลได้อย่างเหมาะสม จึงมั่นใจได้ว่าธุรกิจสำคัญที่ต้องอาศัยการเชื่อมต่อเครือข่ายขนาดใหญ่จำนวนมาก จะไม่เกิดการติดขัดหรือเสียหาย และพร้อมรองรับการเติบโตของเครือข่ายและข้อมูลในอนาคต

© Copyright 2018 Prime Solution and Services Co.,Ltd. All Right Reserved.