บริษัท ไพร์ม โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากธนาคารเกียรตินาคินให้เป็นผู้ออกแบบและติดตั้งระบบดาต้าเซ็นเตอร์ โดยเลือกใช้โทโพโลจีในการเชื่อมต่อแบบ spine and leaf ซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดที่สามารถรองรับการใช้งาน Big Data ได้ในรูปแบบ East West คือการส่งข้อมูลโดยตรงระหว่างเซิร์ฟเวอร์สู่เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งโทโพโลจีแบบใหม่มีความซับซ้อนในการติดตั้งจากคุณสมบัติที่สามารถจัดการเครือข่ายดาต้าเซ็นเตอร์ได้ทั้งระดับ Physical Layer และ Logical Layer คือสามารถมองเห็น ดาต้าเซ็นเตอร์ ที่ตั้งอยู่คนละไซต์ให้เสมือนหนึ่งเป็นดาต้าเซ็นเตอร์เดียวกันทำให้การจัดการดาต้าเซ็นเตอร์ ในภายหลังทำได้อย่างสะดวกง่ายดาย ขั้นตอนในการติดตั้งจำเป็นต้องมีผู้ที่มีความชำนาญงานมาดำเนินการ โดยบริษัทฯ ได้ผ่านขั้นตอนในการทำ Proof of Concept จากธนาคารมาได้เป็นอย่างดี ทำให้ได้รับโอกาสเป็นผู้ติดตั้งระบบให้กับธนาคารเกียรตินาคิน ด้วยเทคโนโลยีที่รองรับ Logical Layer

อาจกล่าวได้ว่าธนาคารเกียรตินาคินเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกในประเทศไทยที่สามารถสร้าง Active-Active Data Center รองรับการทำงานได้แบบคู่ขนานอย่างแท้จริง ทำให้การทำธุรกรรดำเนินการได้ตลอดเวลา ไม่เกิดเหตุการณ์ระบบล่ม เพราะหากระบบใดระบบหนึ่งล่ม ระบบสำรองที่ทำงานคู่กันแบบคู่ขนานจะทำงานต่อได้แบบทันที ซึ่งจะทำให้การดำเนินธุรกิจของธนาคารทำได้อย่างต่อเนื่อง ไม่เสียโอกาสทางธุรกิจและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหารธนาคารที่พร้อมจะพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อนำไปปรับปรุงและให้บริการให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี