• NETWORK MANAGEMENT
    SOLUTIONS IT MATTER.

    Simplify management and use analytics to optimize performance of your network.

    โครงสร้างการเชื่อมต่อไอทีภายในองค์กร Network ถือเป็นกระดูสันหลัง ที่จะส่งผลให้มีการเชื่อมต่อสื่อสารระหว่างกันได้ดี หากในองค์กรมีเซิร์ฟเวอร์ ย่อมถือเป็นทรัพย์สินมีค่า ที่ต้องมีการทำงานและให้บริการได้เป็นอย่างดี มีความมั่นคง ยิ่งหากเป็นองค์กรที่มีหลายสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ ก็ยิ่งจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย วางใจได้

ในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดฝัน เช่น อุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ ก็ต้องมีช่องทางการเชื่อมต่อในรูปแบบอื่นเป็นช่องทางเสริมเอาไว้ โดยพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ก็จำเป็นต้องออกแบบให้รองรับการทำงานได้ดีเพียงพอ และต้องสามารถตรวจสอบการทำงานได้ตลอดเวลา เช่นในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นในระบบ Router เสีย Switch ดาวน์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ทำงานผิดปกติ เป็นต้น จะต้องมีการแจ้งเตือน แต่บางครั้งผู้ดูแลไม่สามารถแก้ไขได้ ด้วยระบบที่เรียกว่า IT Management Platform จะช่วยให้ดูการไหลของข้อมูลผ่านเครือข่ายได้สะดวกยิ่งขึ้น จึงช่วยให้ผู้ดูแลตรวจสอบการทำงานของข้อมูลและการเคลื่อนไหวของอุปกรณ์แต่ละชนิดได้ ว่าเกิดความผิดปกติหรือล่าช้ามากน้อยอย่างไร และตรวจเช็คการเชื่อมต่อสื่อสารของแต่ละอุปกรณ์ ในเรื่องโหลดการทำงานว่ามีมากหรือน้อย รวมถึงตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์แต่ละชนิดในองค์กรได้ดีมากยิ่งขึ้นหรือเรียกว่าเป็นการมอนิเตอร์สถานะ เพื่อให้ผู้ดูแลรับรู้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้น

ดังนั้น Network Management ที่ดีต้องตอบโจทย์ ตรวจสอบ วิเคราะห์ได้ และมองเห็นภาพรวมได้ดี ไม่ได้บอกเพียงแค่สถานะการทำงานเท่านั้น

PRIME มองถึงภาพรวมครอบคลุมทั้งระบบ พร้อมการตรวจเช็คการเคลื่อนไหวของข้อมูลในแต่ละระบบ แล้วจัดวางระบบตามความต้องการและความเหมาะสมสำหรับองค์กรของลูกค้าแต่ละราย ด้วยการออกแบบให้ทำงานผสมผสานกัน อิงตามอุปกรณ์แต่ละชนิด และวิเคราะห์เป็นภาพใหญ่ให้เห็นอย่างชัดเจน นอกจากนี้เพื่อให้ทราบปัญหาที่แท้จริง

PRIME ยินดีจัดวางโซลูชั่นในการตรวจสอบหรือสร้างภาพจำลอง สำหรับเลือกเส้นทางการเชื่อมต่อที่เหมาะสมให้ได้เช่นกัน

© Copyright 2018 Prime Solution and Services Co.,Ltd. All Right Reserved.