• DATA CENTER

    Transforming data center networks.

SERVER
ทำหน้าที่ประมวลผล ซึ่งจะถูกเรียกใช้งานด้านต่างๆ 

STORAGE
รับภารกิจด้านการเก็บข้อมูล

HYPER CONVERGED INFRASTRUCTURE
เป็นเทคโนโลยีในการจัดสรรพื้นที่การใช้งาน ด้านการประมวลผล

VIIRTUALIZATION
เป็นซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการอุปกรณ์ต่างๆ

SYSTEM MANAGEMENT
เป็นการบริหารจัดการระบบ

DISASTER RECOVERY
ระบบสำรองและกู้คืนข้อมูลเมื่อเกิดภัยพิภัย

© Copyright 2018 Prime Solution and Services Co.,Ltd. All Right Reserved.